Stavbno pohištvo: Od maja strožje zahteve za toplotno prehodnost

24. 9. 2022 | Besedilo: J. B.

stavbno pohištvo, Neva Jejčič, pogovor, okna

Slovenski proizvajalci stavbnega pohištva načeloma ponujajo kakovostne izdelke, katerih toplotne lastnosti presegajo predpise najnovejšega pravilnika o učinkoviti rabi energije, več težav je z vgradnjo, pravi arhitektka Neva Jejčič z Gradbenega inštituta ZRMK. Z njo smo se pogovarjali o ključnih merilih za izbiro oken tako za novogradnje kot za zamenjavo dotrajanega stavbnega pohištva v družinskih hišah in etažnih stanovanjih.

Ali so se zahteve glede energijske učinkovitosti oken, ki jih vgrajujemo stanovanjske novogradnje, v zadnjih letih zaostrile?

Zahteve so se spremenile z letošnjim majem, ko je bil sprejet nov pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES-3) s pripadajočo tehnično smernico za graditev, TSG-1-004:2022, Energijska učinkovitost stavb (TSG-1-004).

V PURES-3 je določeno, da je lahko največja dovoljena toplotna prehodnost, označena z Udov, oken in balkonskih vrat ne glede na vrsto materiala (les, umetne mase oz. PVC, kovina) 1,0 W/m2K. Za strešna okna je Udov lahko največ 1,4 W/m2K, za vhodna vrata v ogrevane prostore ali vetrolove pa je Udov 1,6 W/m2K.

Neva JejčičAli se predpisi razlikujejo za novogradnje ali za zamenjavo obstoječih oken v stanovanjski stavbi?

Predpisi veljajo tako za novogradnje kot za menjavo oken, saj so v njih določene minimalne zahteve, ki jih je treba pri gradnji in prenovi dosledno upoštevati. Bist­vene lastnosti oken in vrat so določene v produktnem standardu SIST EN 14351-1:2006+A2:2016. Pri tem velja opozoriti, da v njem nista upoštevani požarna odpornost in dimnotesnost, razen pri strešnih oknih, kjer je upoštevana požarna odpornost proti požaru z zunanje strani.

V nacionalnih predpisih so določene največje dovoljene vrednosti za vodotesnost, zvočno izolirnost in toplotno prehodnost. Bistvene lastnosti oken in tudi vrat morajo proizvajalci stavbnega pohištva navesti v izjavi o lastnostih in CE-oznaki.

Kaj je značilno za ponudbo stavbnega pohištva na trgu, koliko ustreza predpisanim zahtevam, morda jih tudi presega?

Slovenski proizvajalci stavbnega pohištva načeloma ponujajo kakovostne izdelke, več težav je z vgradnjo. Če malo pobrskamo po spletu, kaj hitro ugotovimo, da toplotne lastnosti oken oz. vrednost U presegajo predpise najnovejšega PURES-3. K temu so že v preteklosti pripomogli sprejeti predpisi s področja energijske učinkovitosti stavb (pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah, PTZURES, iz leta 2002; PURES-1 iz leta 2008 in PURES-2 iz leta 2010), ki so veljali za ene najstrožjih v EU v tistem obdobju, ter Eko sklad z nepovratnimi spodbudami, pa tudi proizvajalci sami, ki so sledili najnovejšim tehnično-tehnološkim zahtevam in novostim zaradi povpraševanja trga.

Kaj je pomembno upoštevati pri zamenjavi oken v družinski hiši?

Ključno je usklajeno načrtovanje nakupa oken in vrat glede na dejansko stanje in finančne zmožnosti investitorja ter način vgradnje. Pri slednjem je pomemben detajlni izris vgradnje oken in tudi zunanjih polic z vsemi pritrdilnimi in tesnilnimi sredstvi. Izbrati moramo sodoben način vgradnje, ki mora slediti zadnjemu stanju tehnike (npr. smiselno je upoštevanje navodil za vgrad­njo, ki so podrobneje navedena v nemški smernici za vgradnjo oken in vrat pri novogradnji in prenovi, pogovorno RAL), ali od ponudnika zahtevati predložitev pridobljenega okoljskega certifikata Znak kakovosti v graditeljstvu, za katerega se preverjata tako usposobljenost kot upoštevanje meril sodobne vgradnje, več na www.trajnostna­gradnja.si.

Pri tem ne smemo pozabiti še na druge nujne ukrepe na ovoju stavbe, npr. menjavo žlebov in odtočnih cevi, preprečitev kapilarnega dviga vlage, pa tudi na detajle, ki bodo vplivali na poznejšo vgradnjo toplotne izolacije na fasado.

V primeru menjave oken in vrat v stavbi s statusom kulturne dediščine pa toplo priporočam, da v projekt vključimo strokovnjake Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS), ki nam bodo v veliko pomoč pri načrtovani naložbi. Prenova tovrstnih stavb je namreč velik gradbeni projekt in izziv, saj z menjavo oken in vrat ne smemo grobo posegati v stavbo s statusom kulturne dediščine.   

!!galerija!!

   

Kako izbrati toplotne karakteristike okna pri zamenjavi za posamezno etažno stanovanje?

Pri večstanovanjski stavbi bi morala biti okna in balkonska vrata enaka po obliki in dimenzijah, kar bi pripomoglo k enotnemu in lepšemu videzu fasade, pa tudi soseske oz. širšega okolja. Zato bi morali stanovalci oz. lastniki stanovanj ali upravnik v načrtovanje menjav stavbnega pohištva vključiti strokovnjaka (npr. arhitekta in ZVKDS v primeru stavbe s statusom kulturne dediščine), da izdela načrt vzorčnih stavbnih elementov, ki so osnova za vse menjave. V načrtu bi se določile dimenzije in oblike oken ter vrsta senčil, različni okrasni elementi na in ob oknih ter material zunanjih polic in dopustnost morebitnih odprtin za prezračevanje, ki so integrirane v okenski okvir ali omarice senčil ali na fasado.

Pri izbiri oken moramo uravnotežiti tri ključne lastnosti, ki vplivajo na rabo energije in naše počutje. To so toplotna prehodnost okna (oznaka Uw oz. Uokn), svet­lobna prepustnost zasteklitve (oznaka LT) in energija sončnega sevanja (oznaka g). Izbira parametrov je povezana z lego okna (npr. pod napuščem ali balkonom; v enodružinski hiši ali v 10. nadstropju stolpnice), namembnostjo prostora (sanitarije ali dnevni prostor), orientacijo (sever ali jug), lokacijo (kraji z burjo, visokogorje, mestno jedro …).

Najbolj nam je poznana toplotna prehodnost okna (oznaka UW ali Uokn), ki se določi glede na U-vrednost zasteklitve, profila (okvir in krilo) in distančnika. Obstajata dve metodi za določanje U-vrednosti okna, in sicer računska in merjena, obe se izvajata glede na določila standardov. Na trgu je na voljo veliko izdelkov z zelo dobrimi last­nostmi, npr. celo 0,7 W/m2K.

Svetlobna prepustnost zasteklitve je zelo pomembna komponenta, saj si v prostorih želimo toliko ali celo več svetlobe, kot smo je imeli pred menjavo oken. V praksi pa se izkaže, da ne upoštevamo dejstva, da imajo sodobna okna širše profile in zasteklitev boljše toplotne lastnosti (več stekel in različni nanosi), ki prepuščajo manj svetlobe. Prepogosto se zato osvetljenost prostora z naravno svetlobo zmanjša. Zato moramo zelo dobro razmisliti, kakšno obliko oken bomo izbrali in kako jih bomo vgradili, da ne bomo poslabšali bivalnih razmer. Verjet­no si ne želimo prižigati luči sredi belega dne in imeti zato višje stroške, predvsem pa slabše bivalne razmere.

Prepustnost energije sončnega sevanja (g) nam pove, koliko sončne energije prepušča steklo v prostor. Ta podatek je ključen v zimskem času, saj sončni žarki skozi zasteklitev dodatno grejejo prostor oziroma imamo toplotne pridobitke. Na oknih na južni strani bi tako morali imeti stekla višjo vred­nostjo g oz. takšno zasteklitev, ki v prostor prepušča več dolgovalovnega sončnega sevanja.


Na kaj moramo biti pozorni pri izbiri oken za novogradnjo in za prenovo?

Pri novogradnji ne bi smelo biti težav z izbiro in vgradnjo oken, saj dela izvajamo po projektu oz. načrtu, v katerem so podrobno opredeljeni tudi parametri, povezani s stavbnim pohištvom. Obvezna je tudi navzočnost nadzornika, ki skrbi za kakovost izvedbe. Naša edina skrb je, da se odločimo za priznanega proizvajalca, ki bo poskrbel tudi za kakovostno vgradnjo, redno servisiranje in čez desetletja tudi menjavo sestavnih delov, npr. tesnil, okovja ali razbite šipe.

Večje težave so pri menjavi oken in vrat, saj za to običajno nimamo projekta in tudi ne strokovnjaka, ki bi nam pomagal. Menjava oken je gradbeni projekt, ki se ne izvede v enem dnevu, poleg tega se je običajno lotimo le enkrat v življenju. Kot je že bilo omenjeno, zahteva usklajeno načrtovanje in izvedbo ob upoštevanju drugih parametrov.

Najprej moramo ugotoviti dejansko stanje nosilne konstrukcije in podlage, kjer bomo okno vgradili, npr. ali omet odpada ali opažamo zatekanje meteornih vod, imamo okoli špalet plesen. Preveriti moramo dimenzije odprtin in načrtovati obliko oken in smer odpiranja.

Naj zamenjavo ponazorim z obstoječim dvokrilnim oknom v kuhinji, pred katerim je miza. Zaradi manjših kril okno lahko odpremo, vzdržujemo in prostor pravilno zračimo. Pri izbiri oblike novega okna moramo upoštevati širši oz. debelejši profili, zaradi katerega bo delež zasteklitve manjši, hkrati pa bo imela sodobna zasteklitev veliko boljše toplotne lastnosti, kar pomeni, da bo v prostor prehajalo manj svetlobe oz. bo osvetljenost z naravno svetlobo manjša. Torej, če naročimo enokrilno okno, bo v prostor prehajalo dovolj svetlobe, vprašanje pa je, ali ga bomo lahko odpirali in ali bo takšna odločitev vplivala na enoten videz fasade. Pri odločitvi za dvokrilno okno je ravno tako dvomljiv videz okna zaradi širših profilov, še bolj pa količina dnevne svetlobe oz. osvetljenost prostora, saj se nam lahko zgodi, da bomo morali imeti tudi čez dan prižgano luč, kar je še zlasti pomembno, če je zunaj nadstrešek ali če je okno obrnjeno na zahod.

Katere so najpogostejše napake pri oknih v novogradnjah in pri zamenjavi?

Če se navežem na povedano, se največ napak dogaja pri izbiri oblike okna in načinu odpiranja. Največjo oviro opažamo pri vgrad­nji oken in vrat, ki ne temelji na celovitem načrtovanju. Pred vgradnjo bi morali natančno opredeliti vse detajle vgradnje. To pomeni določitev lege elementov v okenski odprtini, preverjanje stanja nosilne konstrukcije (beton, opeka, kamen, les), določitev obdelave špalet, načina pritrditve in števila pritrdilnih sredstev (vijaki, sidra ali namenska sredstva) ter načina tesnjenja rege v treh ravneh. Odločilna sta tudi način vgradnje polic ter zaključek špalet in polic, da se prepreči zamakanje in močenje konstrukcijskih in drugih elementov.

Podobna okna (po razredu energijske učinkovitosti in po materialu) na slovenskem trgu se lahko cenovno precej razlikujejo. Kako jih racionalno izbrati, da bodo izboljšala bivalne razmere, prihranila energijo, ne bomo pa kupovali morebitnega prestiža oz. lastnosti, ki nam ne bodo koristile? Kaj poleg oblikovnih zahtev še lahko bistveno podraži okna?

Običajno je cena izdelkov odvisna od kakovosti sestavnih delov (okovje, tesnila, zasteklitev in profili), senčil, urejenega proizvodnega procesa in načina vgradnje. Menimo, da so dobra okna primerljivih cen, uveljavljeni ponudniki pa znajo tudi reševati težave pri vgradnji in okna servisirati.

Velik delež cene pri nakupu okna predstav­ljata senčilo in pametno upravljanje. Zanemarljiv ni niti strošek vgradnje, še posebno če želimo sodobno vgradnjo, pri kateri je upoštevano zadnje stanje tehnike oz. vgrad­nje, ki jo pogovorno poznamo kot »RAL vgradnja«, čeprav to nikakor ni pravilen in strokovno korekten izraz. Sodobna vgrad­nja bi morala postati standard in ne nadstandardna izvedba, ki jo mora investitor precej drago plačati.

Eden izmed izzivov, ki nas čakajo v prihodnje, je trajnostna gradnja in prenova. To pomeni, da je že danes izbira oken v skladu s trajnostnimi načeli zelo pomembna, saj ima ta stavbni element dolgo življenjsko dobo, izdelki pa se po funkcionalno-tehničnih last­nostih, ogljičnem odtisu in primernosti za krožni življenjski cikel (delež recikliranih surovin, ponovno uporabo, reciklabilnost) lahko med seboj precej razlikujejo. Od proizvajalcev oz. dobaviteljev oken in vrat bi že danes morali zahtevati predložitev okoljskih produktnih deklaracij oz. EPD, ki bi nam olajšale izbiro in nakup oken s čim manjšim ogljičnim odtisom. 

Deli na facebooku

Deli na drugih omrežjih

Or use your account on Blog

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close
Več informacij DELOINDOM Logo

Zakaj imamo v uredništvu Dela in dom radi piškotke?

S potrditvijo piškotkov nam omogočate uporabo analitičnih orodij, s katerimi izvemo, kaj radi berete in česa ne. Želimo ustvarjati kakovostne vsebine, ki jih boste z veseljem prebirali, zato vas prosimo, da potrdite piškotke na spletnih mestih Dela d.o.o.

ZAVRNI STRINJAM SE
newsletter
deloindom logo

Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem!

Nadaljuj na prijavo >
newsletter
deloindom logo

Naročite se
na DELOINDOM

NAROČI SE